Nieuws

Hoe zit het met vakantiedagen bij ziekte?

9 januari 2020

Vakantiedagen bij ziekte

 

Mag een werkgever vakantiedagen inzetten als de werknemer ziek is? Bouwt een werknemer eigenlijk nog wel vakantiedagen op als hij ziek is en hoe zit het met compensatie-uren? SalarisNet zet op een rij hoe het zit met vakantiedagen en zieke werknemers.

 

Een werknemer bouwt ook tijdens zijn afwezig in verband met ziekte gewoon vakantiedagen op, zodat hij per jaar 4 werkweken vrij kan nemen. Dit is het wettelijke minimum. Daarnaast kan een werkgever ook met de werknemer afspraken maken over een aantal bovenwettelijke vakantiedagen. Er is geen minimum of maximum verbonden aan de hoeveelheid bovenwettelijke vakantiedagen of -uren die een werknemer kan opbouwen.

 

Tijdens de ziekte

Als een werknemer tijdens zijn ziekte op vakantie wil gaan, moet hij hierover afstemming zoeken met zijn werkgever. De vakantie mag het herstel of de re-integratie namelijk niet belemmeren.De werkgever kan daarom aan de bedrijfsarts vragen of er medische bezwaren zijn tegen de vakantieplannen. Als die medische bezwaren er niet zijn, mag de werknemer op vakantie. De werknemer kan hiervoor gebruik maken van zijn opgebouwde vakantiedagen. Maar omdat hij ziek is, kan hij zich ook op het punt stellen dat hij in redelijkheid niet van de vakantie kan genieten. Hij kan dan weigeren zijn vakantiedagen hiervoor in te zetten. Dit kan voor de werkgever een reden zijn om de vakantie te weigeren.

 

Vakantie tijdens re-integratie

Een re-integrerende werknemer mag ook vakantie opnemen. Ook dan moet hij afstemmen met zijn werkgever en eventueel de bedrijfsarts. Zijn er geen belemmeringen voor de re-integratie? Dan mag de werknemer op vakantie. Hij gebruikt hiervoor zijn opgebouwde vakantiedagen.

 

Hoeveel bouwt een zieke werknemer op?

Een (zieke) werknemer kan op meerdere manieren vakantie-uren opbouwen:

 

  • Wettelijke vakantiedagen
  • Compensatie-uren
  • Bovenwettelijke dagen

 

Wettelijke dagen

Elke werknemer bouwt wettelijke vakantiedagen op, ongeacht of hij ziek is of niet.

 

Compensatie-uren

Daarnaast bouwen sommige werknemers ook compensatie-uren op. Bijvoorbeeld als zij een contract voor 36 uur hebben, maar wekelijks 40 uur werken. Zij bouwen dan elke week 4 compensatie-uren op. Werknemers zien vaak geen onderscheid tussen vakantie-uren en compensatie-uren en beschouwen ze als één geheel. Voor de opbouw van deze compensatie-uren is het echter van belang hoe lang de werknemer al ziek is. In veel cao-’s zijn namelijk regels of beperkingen opgenomen voor de opbouw van compensatieverlof. Bij de overheid tellen bijvoorbeeld de eerste 28 (gedeeltelijke) ziektedagen wel voor de opbouw van compensatie-uren, maar daarna niet meer. Ook kunnen compensatie-uren vaak niet worden meegenomen naar een nieuw kalenderjaar. Daardoor kan het zijn dat een werknemer zijn opgebouwde compensatie-uren niet kan genieten maar bijvoorbeeld verplicht krijgt uitbetaald of dat ze simpelweg vervallen.

 

Bovenwettelijke vakantiedagen

Als in de cao of arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de werknemer recht heeft op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum, worden deze dagen of uren bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. De opbouw hiervan gaat gelijk op met de gewone, wettelijke vakantiedagen. Het is mogelijk dat in een cao of arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld dat de bovenwettelijke vakantiedagen niet tijdens ziekte worden opgebouwd of alleen in een bepaalde periode van ziekte. Opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar staan. In 2020 opgebouwde dagen kunnen dus worden opgenomen tot en met 2026.

 

Inhouden van vakantiedagen tijdens ziekte

De werkgever mag soms bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziektedagen inhouden. De werknemer neemt dan ongemerkt vakantiedagen op tijdens de ziektedagen. De werkgever mag hiervoor alleen bovenwettelijke vakantiedagen gebruiken, geen wettelijke vakantiedagen. Bovendien is de werkgever gebonden aan regels en beperkingen. Deze staan meestal in de cao, een personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst. Allereerst mag een ziektedag als vakantiedag worden aangemerkt als dit specifiek is overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de werknemer tijdens de ziekte instemmen met het verrekenen, tenzij deze afspraken in een cao zijn vastgelegd. De werknemer kan zich niet verzetten tegen de cao-afspraak. Is er niets vooraf overeengekomen, moet de werkgever toestemming vragen. De werknemer mag dit weigeren.

 

Voor verrekening kunnen alleen de bovenwettelijke dagen worden gebruikt die in dat kalenderjaar zijn opgebouwd. In de toekomst op te bouwen dagen of in voorgaande jaren opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen kunnen en mogen niet worden verrekend. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen maximaal 5 jaar worden meegenomen naar een nieuw kalenderjaar.

 

Welke opgebouwde dagen uitbetalen bij ziek uit dienst

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, heeft hij recht op uitbetaling van alle opgebouwde rechten, waaronder vakantiedagen. De salarisadministratie moet dus goed bijhouden welke opgebouwde uren zijn vervallen, of de werknemer deze realistisch gezien had kunnen opnemen en op welke manier deze vakantie-uren zijn ontstaan. In een rechtszaak van 2016 was het bijvoorbeeld van belang dat in de arbeidsvoorwaardengids was opgenomen dat arbeidsongeschikte werknemers alleen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwen over het tijdvak van de laatste zes maanden waarin wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid werd verricht. De werkgever en werknemer verschilden van mening over de vraag of de werknemer gedurende zijn periode van arbeidsongeschiktheid in staat is geweest om vakantiedagen op te nemen. Het antwoord op deze vraag is bepalend voor de vraag of de vakantiedagen als vervallen moeten worden beschouwd.

 

 

Bron: salarisnet.nl

Heeft u vragen over dit nieuwsitem?

 

Wilt u meer informatie over dit nieuwsitem, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep