Vertrouwenspersoon

 

Waar mensen intensief samenwerken gebeuren helaas ook dingen die deze samenwerking kunnen ondermijnen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie en soms zelfs geweld op of nabij de werkplek. Dit zijn lang niet altijd directe collega’s of leidinggevenden. Er zijn ook situaties denkbaar waarbij leveranciers, klanten, opdrachtgevers of onderaannemers ongewenst gedrag tentoonspreiden.

 

Het staat buiten kijf dat dit een enorme impact kan hebben op de betrokken individuen, collega’s als ook een serieuze bedreiging vormen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Dit wordt zichtbaar door ongewenst verloop van personeel, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk leed, daling van de productiviteit etc.

 

De Arbowet verplicht werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale belasting. Hiervoor dient beleid te worden opgesteld en uitgevoerd. Voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers, zijn er zelfs plannen om een vaste vertrouwenspersoon verplicht te stellen. De hele discussie rondom de recentelijke #MeToo protestactie geeft weer dat werkgevers er verstandig aan doen beleid op te stellen, dit beleid na te leven en tevens een vaste vertrouwenspersoon aan te stellen tot wie werknemers zich vertrouwelijk kunnen wenden.

 

Regio HR adviseurs zijn ervaren en bij uitstek geschikt om deze taak als extern vertrouwenspersoon voor werkgevers en werknemers op zich te nemen.

 

Het voordeel van onze externe expertise is het drempelverlagende effect om ongewenst gedrag te melden bij een onafhankelijk persoon. Een interne vertrouwenspersoon heeft immers het nadeel onderdeel te zijn van de organisatie en haar omgeving. Het melden van delicate kwesties aan een collega vertrouwenspersoon, zeker in het geval de klacht een andere collega betreft, wordt niet snel gedaan. Daarnaast hebben onze Regio HR adviseurs een geheimhoudingsplicht in dit kader. Alles wat besproken wordt is dus strikt vertrouwelijk. Er wordt pas actie ondernomen op het moment de betrokkene daarmee instemt.

 

Een bijkomend voordeel van Regio HR adviseurs is het feit dat zij werkgevers direct kunnen ondersteunen bij het opstellen van passend beleid en eventueel een klachtenprocedure opstellen voor ongewenst gedrag. Mocht daarnaast de kwestie leiden tot juridische consequenties voor betrokkenen, kan de Regio HR adviseur direct schakelen en met werkgever en werknemer afspraken maken. Waar nodig kunnen Regio HR adviseurs gebruik maken van de aanwezig juridische expertise bij onze juridische partner.

vertrouwenspersoon

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep